Sprawozdania

Drukuj

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Dobrodzień Potrzebującym za rok 2010, rachunek zysków i strat sporządzony na 31.12.2010 r., bilans, dodatkowa informacja za rok obrotowy 2010.