Slide background

STATUT

STATUT Stowarzyszenia Dobrodzień Potrzebującym

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie Dobrodzień Potrzebującym, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na
mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach ( t.j. Dz.U. 2001r. nr
79, poz. 855, ze zmianami ).
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 
§ 2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
 
§ 2 a
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
 
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.
 
§ 4
Siedzibą władz jest miasto Dobrodzień.
 
§ 5
Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
 
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 
§ 7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 
Rozdział II

Cele i sposoby działania
§ 9

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Pomoc charytatywna dla potrzebujących mieszkańców gminy i spoza gminy
2) Integracja społeczna i przeciwdziałanie bezradności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
3) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
4) Wspieranie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci, młodzieży i mieszkańców,
5) Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
6) Udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym i środowiskowym oraz osobom prawnym i fizycznym zajmującym się upowszechnianiem oświaty, kultury i kultury fizycznej.
7) Wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt potrzebny do prowadzenia przez nich działalności,
8) Ustanawianie stypendiów naukowych dla uczniów, studentów i podnoszących kwalifikacje nauczycieli (oraz mieszkańców),
9) Wspieranie programów innowacyjnych oraz autorskich realizowanych przez placówki oświatowe i wychowawcze,
10) Wspieranie lokalnej edukacji, w tym edukacji dorosłych;
11) Wspieranie działalności innych stowarzyszeń, w tym Ochotniczej Straży Pożarnej; Organizowanie międzynarodowej wymiany i współpracy dzieci, młodzieży i dorosłych .
 
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
2) prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
3) organizowanie i wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
4) Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
5) zakupy rzeczowe i wyposażenie placówek oświatowych w odpowiedni sprzęt,
6) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie przytulisk i domów opieki
7) wspieranie działań społecznych i zawodowych
8) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury
9) wspieranie rozwoju gospodarczego samorządów lokalnych
10) wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy;
11) ochronę przyrody i krajobrazu;
12) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych, organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Stowarzyszenia;
13) wspieranie aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnych w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
14) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
15) działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
16) prowadzenie badań i działań z zakresu ochrony dzieci i młodzieży przed zjawiskami patologii społecznej;
17) prowadzenie działalności wydawniczej;
18) wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego;
19) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.


 
Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych
2) Członków wspierających
3) Członków honorowych
 
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 
§ 14
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego;
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
2) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 
§ 15
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada
inne prawa członka zwyczajnego.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust.2 pkt.2) i 3).
 
§ 16
1. Za zasługi dla Stowarzyszenia i na rzecz innych organizacji, Walne Zebrania na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu. Członek honorowy posiada wszystkie i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w § 14 ust.2 pkt 3).
 
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
2) Śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3) Skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zlegania z oplata składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
4) Wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3) 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
4. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczania stosownej uchwały.
5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.
 
Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebrania Członków.
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna.
 
§ 19
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów (50% głosów + jeden oddany za uchwałą).
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów (większość głosów oddana za), przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
3. Uchwały komisji Rewizyjnej podejmowane są głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów (większość głosów oddana za), przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 
§20
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 
Walne Zebrania Członków
§ 21
1. Walne Zebrania Członków jest najwyższa władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) Z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.
 
§ 22
1. Walne Zebrania Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebrania Członków zwołuje się raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie 3 do 5.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględna większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd
2) Komisja Rewizyjna
3) 1/3 członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.
1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.
 
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) Uchwalenie statutu i jego zmian,
2) Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) Ustalenie wysokości składek członkowskich,
6) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
7) Podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
8) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) Inne wynikające z niniejszego statutu.
 
Zarząd
§ 24
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków , reprezentuje je na zewnątrz i podnosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 3 – 7 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarządu wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 
§ 25
1. Do zakresu działania Zarządu należą:
1) Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) Ustalenie budżetu Stowarzyszenia,
3) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
5) Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Zebrania Członków,
6) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
7) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków ,
8) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) Uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie.
 
Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.
 
§ 27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
4) Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia ) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 
§ 28
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 
Rozdział V

Majątek i fundusze
§ 29
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, oraz prawa stanowiące własność Stowarzyszenia.
 
§ 29 a
Stowarzyszeniu zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 
§ 30
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia:
1) Składki członkowskie,
2) Darowizny, zapisy i spadki,
3) Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia ),
4) Dotacje
5) Odsetki od lokat bankowych i obligacji,
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Majątek i dochody Stowarzyszenia przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz koszty działalności samego Stowarzyszenia.
4. Środki finansowe Stowarzyszenia gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.
 
§ 31
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy:
- prezesa i wiceprezesa Zarządu, lub
- prezesa i członka Zarządu.
 
Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz pojęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów (2/3 głosów oddane za podjęciem uchwały), przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (kworum).
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji majątku Stowarzyszenia.
3. w sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu ................................... roku.
Zmiany zgodnie z Uchwałą nr 6 podjętą dnia .............................................................. roku.

© 2018 Stowarzyszenie Dobrodzień Potrzebującym. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt strony www

Please publish modules in offcanvas position.